Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Wij zijn Factua. Factua is een partij die factureert en incasseert in opdracht en namens haar opdrachtgevers bij particulieren en bedrijven. Factua heeft in principe geen rechtstreeks contact met particulieren, haar activiteiten zijn business to business (B2B) gericht.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers die hun bedrijf als een natuurlijk persoon voeren. Wij verwerken ook persoonsgegevens in opdracht van onze opdrachtgevers. Ook dan zullen wij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan, maar deze privacyverklaring is hier niet op van toepassing. In die situatie zijn wij verwerker en is onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke.

Veiligheid van uw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beschermd. Uw gegevens worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en alleen verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beveiligen we onze gebouwen, systemen, netwerken en servers en hebben al onze medewerkers geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze nodig hebben om uw overeenkomst met ons uit te voeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens:

 • Die iets vertellen over u.
 • Die kunnen herleiden naar u.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres of woonplaats.

Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens?

Overeenkomst afsluiten en beheren

Als u een overeenkomst met ons aangaat, gebruiken wij uw gegevens voor het afsluiten, administreren en uitvoeren van deze overeenkomst. Wij verzamelen hiervoor alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Contact over onze diensten

Wij hebben contact met u over uw afgenomen diensten. U kunt contact met ons hebben per e-mail, brief en telefoon. De contactmomenten worden vastgelegd. Deze informatie gebruiken wij om onze dienstverlening en producten te verbeteren en om uw vragen te beantwoorden.

Als u telefonisch contact met ons heeft, wordt het telefoongesprek opgenomen. Dit doen wij:

 • voor trainings- en coachingsdoeleinden van onze medewerkers;
 • ter verbetering van onze dienstverlening.

Daarnaast wordt het gesprek bewaard om u eventueel later nog beter van dienst te kunnen zijn.

Website, nieuwsbrief, aanbiedingen en klantonderzoeken

 • We houden onze klanten (en voormalige klanten gedurende 2 jaar) graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met nieuwsbrieven en aanbiedingen waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding ontvangt u informatie hoe u zich hiervoor kunt afmelden.
 • Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Daarom kunnen wij u uitnodigen voor deelname aan een enquête. Bij iedere uitnodiging voor deelname hieraan ontvangt u informatie hoe u zich hiervoor kunt afmelden.
 • Heeft u onze website bezocht of volgt u ons op social media? Dan onthouden we uw interesses en voorkeuren. Wij kunnen daartoe informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Informatie over cookies kunt u lezen in de Cookieverklaring. Zo kunnen wij u gepersonaliseerde content of aanbiedingen tonen die voor u interessant zijn. Op deze manier voorkomen we dat u informatie te zien krijgt die minder relevant is voor u. We gebruiken hiervoor nooit bijzondere persoonsgegevens.
 • Daarnaast verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteit van onze website en e-mailings te kunnen bieden en technisch te beheren. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de gebruikte internetbrowser en de duur van uw bezoek of sessie.

Voldoen aan de wet

Wij gebruiken persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens alleen als dit nodig is om de gevraagde dienst of actie te kunnen verzorgen. Wij maken met de partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken, afspraken over het gebruik en de beveiliging van die gegevens.

 • Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven. Denk daarbij aan de Belastingdienst, onze accountant, UWV, Politie, Justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Ook schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld incassobureaus.
 • Wij kunnen ook werkzaamheden uitbesteden aan zogenaamde verwerkers. Dit kunnen zowel groepsmaatschappijen als externe partijen zijn. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe dienstverleners voor ons e-mailverkeer of voor telefonische bereikbaarheid.

Als uw gegevens worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zullen wij er voor zorgen dat de gegevens adequaat beschermd zijn. Zo nodig zullen wij daarvoor afspraken maken met deze partijen.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat we gegevens bewaren zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze gebruiken.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (zie contactgegevens hieronder).

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal wettelijke rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Hieronder lichten wij elk recht kort toe. Het uitoefenen van deze rechten is soms aan voorwaarden gebonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit van de Persoonsgegevens.

Recht op inzage

Als u wilt weten welke persoonsgegevens over u worden verwerkt of met welke categorieën van partijen wij persoonsgegevens delen, kunt u gebruik maken van uw recht op inzage. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien. Indien u hierbij om kopieën van reeds aan u verstrekte gegevens vraagt, dan kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

Recht op rectificatie

Gegevens die onjuist zijn kunnen wij voor u aanpassen. U kunt hiervoor een verzoek tot rectificatie indienen.

Recht op vergetelheid

Wilt u dat wij alle persoonsgegevens die wij van u vastgelegd hebben verwijderen? Dan onderzoeken wij of dit mogelijk is. Wij kunnen niet in alle gevallen uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als dit in strijd is met de wet. Dit komt voor als wij een wettelijke bewaarplicht hebben of als gegevens betrekking hebben op een lopende overeenkomst of procedure.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Er wordt dan een afweging gemaakt tussen uw en onze belangen bij de verwerking. Weegt uw privacybelang zwaarder dan ons belang? Dan zetten wij de verwerking stop. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing? Dan zullen wij die verwerking direct stoppen.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige situaties heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk ‘stil te laten zetten’ totdat een probleem of bezwaar is opgelost. Wij mogen de persoonsgegevens dan alleen nog onder bepaalde voorwaarden verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een ‘machine leesbare’ kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Gebruikmaken van uw rechten

Wilt u gebruikmaken van een van bovenstaande rechten? Dan kunt u een verzoek indienen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit kan via onderstaande contactgegevens. Vermeld in uw bericht duidelijk van welk recht u gebruik wilt maken. Het kan zijn dat wij u vragen om u nader te identificeren. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon sturen. We kunnen ook contact met u opnemen als uw verzoek ons niet duidelijk is. U krijgt binnen 1 maand schriftelijk antwoord op uw bericht.

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming

 • Stuur een e-mail naar: privacy@Factua.nl
 • Stuur een brief naar:

Factua
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 651
3300 AR Dordrecht

Vragen

Heeft u een vraag, opmerking, suggestie of klacht over het onderwerp privacy? Ook dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit mag via bovenstaande contactgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kijken we graag met u of we tot een oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De meest actuele Privacyverklaring vindt u altijd op onze website. Deze versie is het laatst gewijzigd op 01-10-2019.